Kipsi

21.02.2020

Kipsi vähentää fosforin kulkeutumista pelloilta vesistöihin. Jo Luhju-hankeen ensi vaiheessa selvisi, ettei kipsiä voida käyttää Luhjunojan valuma-alueella. Kipsi sisältää sulfaattia, jota kulkeutuisi Puujärveen. On vaara, että lisääntynyt sulfaattipitoisuus irrottaisi pohjasedimentin fosforia levien ravinnoksi.

Artikkeleita:

  • Tonnikaupalla kipsiä...
  • SAVE-hanke
  • Maanparannusaineista hyötyy viljelijä ja ympäristö (Käytännön Maamies, 01/2019) 
  • Maaseudun Tulevaisuuden 21.02.2020 artikkelissa "Tulva voi heikentää kipsikäsittelyn tehoa" on haastateltu Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Petri Ekholmia. Tulvasta johtuva eroosio tuottaa veteen hiukkasmaista fosforia ja pintamaan korkea fosforitila liuennutta fosforia. Partikkelifosforin valumia voidaan vähentää viljelyteknisin keinoin eli pitämällä pellot ympärivuotisesti kasvipeitteisinä. Toisaalta muokkauksen välttäminen ja jatkuva kasvipeitteisyys voivat kerryttää pintamaahan liukoista fosforia, mikä taas saattaa lisätä liuenneen fosforin valumia. Kipsin lisäksi tutkitaan valuma-aluetasolla myös rakennekalkin ja maanparannuskuitujen vaikutusta ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoituksella.
  • Kipsihankkeiden kuulumisia 1/5