Maataloustuottajilla hieno vesiohjelma – kannattaa lukea!

11.12.2020

Verkossa on tuore MTK:n ja SLC:n vesiohjelma. Vesiohjelman tavoitteita on kirjattu mm. lausumilla:

Kohti vesien hyvää tilaa 

  • kuormitusta vähentävillä maatalous- ja metsänhoitokäytännöillä
  • kustannustehokkailla ja kohdennetuilla vesiensuojeluratkaisuilla
  • valuma-aluekohtaisella suunnittelulla
  • tarkennetun tutkimustiedon soveltamisella ja osaamista kasvattamalla

Tavoitteet ovat samoja kuin PVSY:n Luhju-hankkeessa, ja vieläpä nasevasti muotoiltuina. Luhju-hankkeessa valuma-alue on Puujärven suurimman laskuojan, Luhjunojan valuma-alue (vajaa 9 neliökilometriä).

Maatalouden vesistökuormitusta vähentävinä toimenpiteinä vesiohjelmassa mainitaan:

• Maan kasvukunnon ylläpito: hyvä rakenne ja toimiva ojitus, kalkitus

• Tasapainoinen ja tarpeenmukainen ravinteiden käyttö

• Sijoituslannoitus, jaettu typpilannoitus, täsmäviljely

• Muokkausintensiteetin vaihtoehdot (kyntö - kevennetty - suorakylvö)

• Talviaikainen kasvipeitteisyys

• Kerääjäkasvit

• Pientareet, suojakaistat ja -vyöhykkeet

• Kasvinsuojelusta huolehtiminen, kemiallisten kasvinsuojeluaineiden huolellinen käyttö

• Lannan levitys sijoittamalla tai nopea multaus

• Kipsi, rakennekalkki, puukuidut

• Säätösalaojitus, säätökastelu

• Luonnonmukainen vesirakentaminen, mm. 2-tasouomat

• Kosteikot

• Eläinten ruokinnan tarkentaminen

• Tilusjärjestelyt

Noista toimenpiteistä useimmat olivat esillä PVSY:n tämän vuoden vuosikokouksessa Luhju-hankkeen suunnitteluosiota esiteltäessä.

Vesiohjelmassa on myös hyviä ehdotuksia suometsien ja pohjavesien hoitoon. Mm. ilmastonmuutokseen ja Itämeren rannikon problematiikkaa pohditaan omissa osioissaan.

MTK:n Ympäristöluotain-kyselyssä (2020) yli 90 % viljelijöistä ja metsänomistajista on nimennyt vesiensuojelun tärkeäksi osaksi omaa toimintaansa. Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvästä sadannasta ja lämpötilan noususta huolimatta Puujärvellä on siis toivoa pitää vetensä kirkkaana. Nyt vain tuumasta toimeen!


Lyhenteitä:

MTK = Maataloustuottajien keskusliitto

PVSY = Puujärven vesiensuojeluyhdistys ry

SLC = Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, (Ruotsinkielisten maataloustuottajain keskusliitto)

Kuva on Jani Syvähuokon dronella pari viikkoa sitten kuvaama alueelta, jossa Luhjunoja laskee Puujärveen. Kuvan yläreunassa on Puujärvi, joka on osin savisen veden värjäämä. Alareunassa näkyy osa Satakielikosteikkoa. Luhjunojan tulvan mentyä ohi ojan vesi on nyt jo kirkastunut. Pintamaan routa sitoo hyvin savea ja ravinteita,


Pekka Koivukoski