Uppopuu puhdistaa vettä

05.01.2021

Suomen ympäristökeskuksen vetämässä PuuMaVesi -hankkeessa on tutkittu puuainekseen perustuvaa luontaista veden puhdistamista. Puuaines vedessä, siis uppopuu toimii biosuodattimena puroissa, kosteikoissa ja laskeutusaltaissa.

PuuMaVesi -hankkeessa on saatu lupaavia tuloksia uppopuiden tehosta metsäojien kautta tulevien valumavesien puhdistuksessa. Veteen upotettujen puunippujen pinnoille syntyvän biofilmin eliöstöineen on todettu suodattavan vedestä ravinteita, humusaineita ja metalleja.

Metsäkeskuksen julkaisussa kerrotaan toimintamallista ja laskeutusaltaissa kokeillusta rakenteesta. Artikkelissa on arvioitu myös rakenteen tarkoituksenmukaista puumäärää. YouTubessa on Metsä Groupin video, jossa kerrotaan rakenteen toimintaperiaatteesta. 

Luhju-hankkeessa on löydetty lukuisia menetelmiä, joilla voi vähentää kiintoaineksen ja fosforin valumista Puujärveen. Mikään yksittäinen konsti ei varmaan riitä, mutta useampia menetelmiä käyttäen ongelmaa varmaan voidaan vähentää.

PuuMaVesi- hankkeessa tutkittuja uppopuita voisi kenties kokeilla Luhjunojan latvaosien vesien puhdistamisessa? Löytyisiköhän sopivaa paikkaa Luhjunojan varrelta? Luonnollinen tapa aloittaa olisi vaikka uudistushakkuiden ja ojaston kunnostuksen yhteydessä? Toki havupuunippujen asentaminen on myös mahdollista olemassa olevaan kosteikkoon tai laskeutusaltaaseen.

Netin mukaan PuuMaVesi-hanke on päättynyt vuoden vaihteessa. Jo nyt netissä on hankkeesta kirjoitettuja raportteja, joita voi siis olla tulossa lisääkin. Alla oleva kuva on lainattu hankkeen varhaisesta vaiheesta: "Kuusenrangoista tehtyjä nippuja esiasennettuna laskeutusaltaaseen PuuMaVesi-hankkeen pilottikohteessa. © Kuva: Esko Keskinen". Ennen toimeen ryhtymistä pitää huolella perehtyä mm. siihen, kuinka puutavara on sijoitettava ja kuinka paljon sitä on järkevää laittaa. 


Pekka Koivukoski